S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

 


OGŁOSZENIA

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Szkoła Podstawowa w Bruszewie sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły.

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS ZA 2019 ROK