S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

A K T U A L N O Ś C I

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Po 103 latach istnienia nasza szkola pozostaje juz tylko wspomnieniem.. Jak napisał Czesław Janczarski:
"Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
Jutro wakacje, lekcje skończone!
A teraz wszystkich czeka nagroda:
Wakacje, wczasy, słońce, pogoda,
Gorący piasek, szum morskiej fali,
Kuszący zapach lasu z oddali!
Więc do widzenia, kochana szkoło!..."

...

SZKOŁA W BRUSZEWIE 102 LATA MA! (czytaj)

102 lata minęły od pierwszych zajęć lekcyjnych w szkole w Bruszewie. Nowe poszukiwania historyczne pozwoliły przesunąć początki szkoły na rok 1920.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Szkołę Podstawową w Bruszewie odwiedzili wspaniali goście. Byli to nauczyciele emeryci, którzy dawniej byli związani z naszą szkołą. Wracali myślami do przeszłości, kiedy byli nauczycielami w Bruszewie. Pani Czesława Ignaczuk zatrudniona była w Bruszewie w latach 1967 – 1985, pani Bolesława Jurkin i pan Marian Jurkin pracowali w Bruszewie w latach 1974 – 1976.

Spotkanie wypełniły rozmowy i wspomnienia, zwiedzanie budynku szkoły i analizowanie zmian jakie nastąpiły w okresie około 40 lat od momentu zakończenia ich pracy w Bruszewie. Byli mile zaskoczeni obecnym wyglądem obiektu, wyposażeniem i osiągnięciami szkoły.

Bardzo cieszymy się ze spotkania, dostarczyło ono nam wiele pozytywnych emocji. Dziękujemy za przybycie, miło było wspominać piękne chwile z historii naszej szkoły.

Uczestniczy w programie "Laboratoria Przyszłości” którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, rozwój umiejętności praktycznych. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach którego zakupiono pomoce naukowe które będą uatrakcyjniały lekcje. czytaj więcej

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2021 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Szkoła Podstawowa w Bruszewie sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły.

Nasi uczniowie z klas 8 uczestniczą w konkursie pszczelarskim pn. "Rola pszczół w rolnictwie", w ramach organizowanego „Dnia Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie” zaplanowanego na 31.05.2022r.

Uczniowie klas 0-1 uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym "W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami"

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i jego głównym celem jest poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu, kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu jest ważnym procesem w kształtowaniu pokoleń młodych, tolerancyjnych osób. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują społecznej akceptacji. Jest to potrzebne nie tylko samym osobom z autyzmem, ale również ich rodzinom. Im więcej będziemy wiedzieć o autyzmie, tym łatwiej będzie osobom ze spektrum autyzmu funkcjonować w społeczeństwie.

Informacje o pracy szkoły od 27 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Od czwartku, 27 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie klas I-IV oraz odziału przedszkolnego będą pobierali naukę w trybie stacjonarnym. Uczniowie klas V-VIII pracują w trybie zdalnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zarządzenie dyrektora z dnia 04 listopada 2021r, w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Bruszewie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Priorytet IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego, STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI JAKO BENEFICJENT PROJEKTU PRZEDSTAWIA ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU czytaj więcej

 

Nasi uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym pod hasłem „#Szczepimy się”, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy”

 

Sprzątanie Świata w naszej szkole

TURNIEJE SPORTOWE 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym większość zawodów sportowych nie odbyła się ze względu na pandemię, dlatego na tym większe uznanie zasługuje uczennica kl VII Weronika Klepacka która zdobyła:

I miejsce w Mistrzostwach województwa podlaskiego w biegu przełajowym na 800m. oraz

V miejsce w biegu na 600 m. w Podlaskich Igrzyskach Dzieci.

7 i 8 miejsce zdobyli ucz. kl.VI - Damian i Fabian w Podlaskich Igrzyskach Dzieci w rzucie dyskiem.

Od 17 maja na naukę w systemie hybrydowym (mieszanym) przejdą uczniowie klas IV-VIII. Natomiast od 31 maja wszyscy uczniowie przejdą na nauczanie stacjonarne. W związku z tym organizacja nauczania w najbliższym tygodniu będzie wyglądała następująco:

Poniedziałek 17.05.2021r. i 24.05.2021r. oraz czwartek 20.05.2021r.

  • nauczanie stacjonarne – klasy IV, VI
  • nauczanie zdalne – klasy VII, VIII
Wtorek 18.05.2021r., środa 19.05.2021r. i piątek 21.05.2021r.
  • nauczanie stacjonarne – VII, VIII
  • nauczanie zdalne – klasy IV, VI

25, 26 i 27 maja o godz. 9.00. - odbędzie się Egzamin ósmoklasisty

PIATEK 28.05.2021R.- WOLNE W RAMACH DNI DYREKTORSKICH.

Rozkład jazdy autobusów

Szkoła Podstawowa w Bruszewie wspiera dzieci z autyzmem

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie dołączył do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka” w Siewierzu pt. "Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Ideą tego przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości społecznej i szerzenie wiedzy na temat autyzmu oraz zespołu Aspergera. czytaj więcej

Nasza szkoła w Bruszewie

Szkoła Podstawowa w Bruszewie prawie od 90 lat wpisuje się w historię społeczności lokalnej. Jest niezwykle ważnym elementem integrującym mieszkańców Bruszewa. czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje o trwającej kampanii#SzczepimySię mającej na celu upowszechnienie wiadomości na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Materiały informacyjno-edukacyjne dot. kampanii w formie spotów, animacji, plakatu i ulotki znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/psse-wysokie-mazowieckie

Informacja na temat "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z decyzja władz państwowych od poniedziałku 26 października do 08 listopada bieżącego roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV-VIII na rzecz nauczania zdalnego.

Zajęcia edukacyjne w naszej szkole będą prowadzone zgodnie z obowiązującym dla danych klas planem lekcji. Uczniowie klas I-III i przedszkole pracują stacjonarnie (przychodzą do szkoły).

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Internetowej szkoły za pośrednictwem której, będziemy informować o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu naszej szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bruszewie

INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEG NAUCZANIA

Informujemy, że w dzienniku elektronicznym i na dysku szkoły zamieszczane będą zalecenia i wskazówki dotyczące realizowanych treści z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o sprawdzanie dziennika i otrzymywanych wiadomości.

Instrukcje dla każdej klasy i przedmiotu będą umieszczane na dysku szkoły: Zdalne nauczanie SP Bruszewo

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasza gmina bierze udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia -dla naszej gminy 100.

Dlatego na prośbę Pana Wójta Józefa Zajkowskiego zachęcamy do zapoznania się z tym projektem na stronie gminy.

Drodzy rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor Szkoły po uzyskaniu pozytwnej opinii SANEPIDU podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne, od dnia 9 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Materiały do pracy zdalnej przekazywane będą poprzez dziennik elektroniczny Librus lub . dysk szkoły Google

Harmonogram dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Nasza szkoła wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich "Bruszewiacy" uczestniczy w akcji szycia maseczek ochronnych, tak potrzebnych nam wszystkim w dzisiejszej rzeczywistości. Maszynę i materiał na maseczki zakupił Urząd Gminy w Sokołach.

SP W BRUSZEWIE W KONKURSIE O PRYMASIE TYSIĄCLECIA

NARODOWE CZYTANIE

DLA NIEPODLEGŁEJ

100 KM NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ .

Mistrzostwa Powiatu Wysokomazowieckiego w drużynowych biegach przełajowych w naszej szkole .

Wycieczka rowerowa – Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

REFORMA EDUKACJI - SPECJALNY SERWIS EDUKACYJNY

 

Europejski program „Program dla szkół”.

Dzieci z klas I-IV naszej szkoły otrzymują darmowe mleko, owoce i warzywa w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.