S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


Szkoła Podstawowa w Bruszewie jest jedną z trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Sokoły.


 Jest to typowa szkoła wiejska, zlokalizowana w centrum wsi. Jej otoczenie stanowią posesje rolnicze. Budynek posiada 7 sal lekcyjnych, bibliotekę,  szatnię, łazienki, gabinet profilaktyczny, duży korytarz z możliwością prowadzenia niektórych zajęć z wychowania fizycznego.


Posiadamy pracownię komputerową wyposażoną w 11 komputerów połączonych w sieć z dostępem do Internetu, z której korzystamy w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

 

 

Uczniowie w czasie zajęć

 

 

 

 


Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniowi.

Uczymy się współodpowiedzialności na co dzień, dbania o  mienie wspólne,  reagowania na niewłaściwe zachowania, a szczerość, otwartość, prawdomówność, wrażliwość na nieszczęścia innych ludzi są naszą dewizą. 

Uczestniczymy w konkursach przedmiotowych, wiedzowych, plastycznych, zawodach sportowych, festynach, happeningach.


Większość prac przy szkole wykonują społecznie rodzice, nie szczędząc czasu, sprzętu i własnej ciężkiej pracy, co sprawia że szkoła jest dobrze utrzymana pod kątem higieny i estetyki, a w szkole uczy się i pracuje miło i przyjemnie. 

Rodzice bardzo chętnie  włączają się w podejmowane przez szkołę działania: wspomagają finansowo, pomagają przy organizacji imprez szkolnych, aktywnie uczestniczą w pracach związanych z poprawą estetyki otoczenia.

 


Pielęgnujemy tradycję i historię narodu, ale pielęgnujemy także tradycję i historię własną. Przeglądając karty kroniki szkolnej dostrzegamy przeobrażenie jakim ulegała szkoła na przestrzeni lat dzięki tym, którzy całe swoje życie związali z tutejszą szkołą.