S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI


KADRA PEDAGOGICZNA

Od 2003 r stanowisko dyrektora szkoły piastuje Pani mgr Krystyna Leśniewska.


Kadra pedagogiczna pracująca w szkole to 7 nauczycieli pełnoetatowych, pozostali pracują w niepełnym wymiarze godzin. 

 • mgr Hanna Brzoska - matematyka, technika  

 • mgr Grażyna Jamiołkowska - edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bożena Jamiołkowska - oddział przedszkoly

 • mgr Krystyna Leśniewska - geografia

 • mgr Teresa Makowska - j. polski

 • mgr Maryla Perkowska - informatyka, muzyka, plastyka

 • mgr Anna Stypułkowska - oddział przedszkolny

 • mgr Bogusława Płońska - religia, wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Elżbieta Fedorowicz - j. angielski

 • mgr Andrzej Niwiński - w-f

 • mgr Jacek Tomkiel - historia, wiedza o społeczeństwie

 • mgr Helena Szczegryn - j. rosyjski

 • mgr Jerzy Halicki - fizyka

 • mgr Anna Sawicka - chemia

 • mgr Grażyna Falkowska - edukacja dla bezpieczeństwa, biologia

 • mgr Anna Średnicka - oddział przedszkolny - nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • mgr Marta Porowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • mgr Małgorzata Dmuchowska - biblioteka


Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, ciągle uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak: kursy, warsztaty, studia podyplomowe, dzięki czemu stosują w swojej pracy aktywne metody nauczania, dostosowują je do możliwości edukacyjnych uczniów, różnicują pracę na lekcji, pracują z uczniem zdolnym i uczniem słabym.


W szkole zatrudnionych jest również 2 pracowników obsługi.